> Mammolaborant in opleiding BBL 4 (NIEUW)

Mammolaborant in opleiding BBL 4 (NIEUW)

Basisinformatie

Type traject: 
BBL
Functieomschrijving: 

Als mam­mo­la­bo­rant word je tij­dens het twee­ja­ri­ge leer­tra­ject op­ge­leid om zelf­stan­dig mam­mo­gra­fisch on­der­zoek uit te voe­ren.

Bij een mam­mo­gra­fisch on­der­zoek wor­den er mid­dels rönt­gen­ap­pa­ra­tuur borst­fo­to's ge­maakt met als doel het vroeg­tij­dig op­spo­ren van borst­kan­ker bij vrou­wen van 50 tot en met 75 jaar. Je werkt met ge­spe­ci­a­li­seer­de tech­no­lo­gie­ën voor het ma­ken van goe­de rönt­gen­fo­to's. Ge­du­ren­de je werk­dag wis­sel je van plek in het (mo­bie­le) on­der­zoeks­cen­trum: het ene mo­ment schrijf je cli­ën­ten in en het an­de­re mo­ment maak je de mam­mo­gra­fie­ën waar­bij je ook re­gi­stra­ties en op­mer­kin­gen plaatst. Twee scree­nings­ra­dio­lo­gen be­oor­de­len ach­ter­af je ge­maak­te mam­mo­gra­fie­ën en ne­men je be­vin­din­gen mee.

Jouw werk­zaam­he­den zijn:

  • Het on­der­zoeks­cen­trum ope­nen en ge­reed ma­ken voor de komst van de cli­ën­ten.
  • De cli­ën­ten in­for­me­ren over de gang van za­ken, hen be­ge­lei­den, in­stru­e­ren en ge­rust­stel­len.
  • Het ma­ken van mam­mo­gra­fie­ën en het be­oor­de­len van de tech­ni­sche kwa­li­teit en dia­gnos­ti­sche waar­de van de op­na­mes.
  • Het clas­si­fi­ce­ren van de ge­ge­vens in een ge­au­to­ma­ti­seerd sys­teem.
  • Het on­der­hou­den van de ap­pa­ra­tuur en ver­hel­pen van klei­ne sto­rin­gen.
  • Deel­ne­men aan in­ter­col­le­gi­a­le kwa­li­teits­toet­sin­gen, na­scho­lin­gen en fo­to­be­spre­kin­gen met de scree­nings­ra­dio­loog.

De eerstvolgende opleiding start in februari 2021. Binnen 24 maanden worden deelnemers, die oorspronkelijk actief waren in andere werkgebieden, klaargestoomd voor het vak van mammolaborant. Deze opleiding is volledig betaald, inclusief salaris en een baangarantie.

Functie-eisen

Vereiste opleiding

 

Mbo-4 /HAVO
Gevraagde (gedrags)Competenties Materialen en middelen inzetten, Samenwerken en overleggen, Kwaliteit leveren, Plannen en organiseren, Instructies en procedures opvolgen.
Affiniteit met zorg
Overige eisen

Minimaal MBO4/HAVO diploma   Vakken Natuur- Wis- en scheikunde zijn een pre HBO werk en denkniveau.

2 jaar willen investeren

Rijbewijs

 

N.v.t.

 

Geboden wordt

Salaris  
Arbeidstijd per week

32 - 32

Arbeidsovereenkomst Tijdelijk/ mogelijk vast
Toelichting op de arbeidsovereenkomst Tijdens opleiding FWG35 CAO Ziekenhuizen Na afronding van elk onderdeel wordt het contract weer verder verlengd.

 

Situatie van doelgroep: 
Werkend
Scholier
Voortijdig schoolverlater
AG (WAO, WIA, WGA, Wajong, ZW)
Participatiewet
WW
NUG (Niet-UitkeringsGerechtigde)
Starter
Regio: 
Utrecht

Opleidingstraject

Duur opleiding: 
24 maanden
Startdatum: 
Februari 2021

Toelatingseisen

Opleidingsniveau: 
Minimaal MBO4/HAVO diploma Vakken Natuur- Wis- en scheikunde zijn een pre HBO werk en denkniveau.

Dienstverband

Werktijden: 
Arbeidstijd per week 32 uur.
Meer informatie: 

Informatie

Informatie over deze vacature kunt u verkrijgen bij het Leerwerkloket  Utrecht, Ali Benaissa, tel 06-549 70 139.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het opsturen van uw cv en korte motivatiebrief.
Dit kunt u sturen naar utrecht@lerenenwerken.nl onder vermelding van de functie waarvoor u solliciteert.